Przedszkole Niepubliczne Nasza Akademia

Statut Przedszkola Niepublicznego Nasza Akademia

Statut

 

Przedszkola Niepublicznego

„Nasza Akademia”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

FORMA PRAWNA

 

 1. Przedszkole „Nasza Akademia”, zwane dalej „Przedszkolem” jest Przedszkolem

Niepublicznym z siedzibą w  Mińsku Mazowieckim 05 – 300, ul. Piękna 8, prowadzone przez osobę fizyczną

 1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 1. Pełna nazwa placówki brzmi:

Przedszkole Niepubliczne Nasza Akademia

Ul. Piękna 8

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

NIP 8222197450   REGON 365485227

 

 1. Miejsce wykonywania działalności to Mińsku Mazowieckim 05 – 300, ul. Piękna 8

 • 2

PODSTAWA PRAWNA

 1. Przedszkole działa w oparciu o:
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub  znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 356).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 2017 r,  1147).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.
 7. Niniejszy statut

ROZDZIAŁ II

Organizacja Przedszkola

 • 3

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 19.00 w dni robocze od poniedziałku

do piątku.

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z możliwością miesięcznej przerwy letniej.

– za rok szkolny uznaje się okres od 01 września do 31 sierpnia.

 1. Termin wakacyjnej przerwy letniej ustala Organ Prowadzący Przedszkole w porozumieniu

z Dyrektorem. Dopuszcza się zawieszenie przerwy wakacyjnej jeśli zajdzie taka potrzeba środowiskowa.

 1. Jeżeli w sezonie wakacyjnym (lipiec – sierpień) wystąpi zmniejszenie frekwencji, to Przedszkole zastrzega sobie prawo łączenia grup. W takim przypadku w okresie wakacyjnym Przedszkole zapewni odpowiednie warunki wszystkim uczęszczającym wychowankom w ramach jednej grupy.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez Rodziców/Prawnych Opiekunów powinno zawsze zapewniać dziecku pełne bezpieczeństwo.
 3. Dopuszcza się odbieranie dzieci z przedszkola przez inne osoby, wyłącznie w przypadku posiadania pisemnego upoważnienia Rodziców/Prawnych Opiekunów. Upoważnienie powinno zawierać nazwisko i imię, nr dokumentu tożsamości, telefon osoby upoważnionej do odbioru dziecka. upoważnienie może być stałe lub jednorazowe.
 4. W czasie ferii zimowych przedszkole nie realizuje zadań określonych przez podstawę

programową, organizuje więcej form rekreacyjno– wypoczynkowych.

 1. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta, jeden miesiąc wakacji, 24 grudnia.
 2. Czas pracy może być zmieniony w zależności od potrzeb środowiska.
 • 4

GRUPY PRZEDSZKOLNE

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, w szczególnych przypadkach od lat 2,5.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa złożona z dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich możliwości, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 3. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 dzieci. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 4. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Organ Prowadzący i Dyrektora Przedszkola.

Uwzględnia on możliwości dzieci, ich wymagania zdrowotne, higieniczne i jest

dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań Rodziców/Prawnych Opiekunów.

 1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia

wyposażone zgodnie z wymogami ustawowymi oraz szatnię, kuchnię, pomieszczenia

socjalne.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw znajdującego się przy placówce przedszkolnej, wyposażonego w urządzenia dostosowane do ich wieku.
 2. Organ Prowadzący powierza każdą grupę opiece Nauczyciela, który jest wychowawcą

grupy.

 1. Decyzję o utworzeniu lub zamknięciu oddziału przedszkolnego podejmuje Organ

Prowadzący.

 • 5

FORMY FINANSOWANIA

 1. Działalność Przedszkola finansowana jest przez:
 2. a) Rodziców/Prawnych Opiekunów w formie miesięcznych opłat stałych za pobyt

dziecka w Przedszkolu tzw. „czesne”, oraz jednorazowej opłaty tzw. „wpisowego”, które nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji

 1. b) dotacje z budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. c) dotacje z innych źródeł niż budżet Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. d) dopuszcza się sponsoring i darowizny od osób prawnych i fizycznych,
 4. e) opłaty za niektóre zajęcia dodatkowe i zajęcia indywidualne wnoszone przez

Rodziców/Prawnych Opiekunów dzieci.

 1. Opłata stała za Przedszkole płacona jest za każdy miesiąc i pobierana jest z góry, do każdego10 dnia miesiąca według aktualnego cennika.
 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci. Rodzic/Prawny opiekun jest zobowiązany do uiszczania opłaty za wyżywienie dziecka zgodnie z cennikiem opłat.
 3. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców / Opiekunów i obejmują catering
 4. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 5. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
 6. Opłata za niektóre zajęcia dodatkowe i zajęcia indywidualne wnoszona jest według

cennika, po zakończeniu miesiąca do 15 dnia każdego następnego miesiąca.

 1. Przedszkole przyjmując do placówki jednocześnie uczęszczające rodzeństwo udziela

10% rabatu od podstawowej stawki czesnego miesięcznie.

 1. Przedszkole przyjmując do placówki jednocześnie uczęszczające rodzeństwo udziela

obniżki od ustalonego wpisowego w wysokości 10% na drugie i kolejne dziecko.

 • 6

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 1. Rekrutacja do grup przedszkolnych trwa cały rok.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci bez względu na płeć

, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Podstawowym kryterium przyjęcia dziecka do Przedszkola jest:
 3. a) kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla dzieci już uczęszczających oraz ich rodzeństwa,
 4. b) rozmowa z dzieckiem i jego Rodzicami/Opiekunami Prawnymi,
 5. c) wypełnienie i złożenie w biurze Przedszkola Umowy i Karty Zgłoszenia,
 6. d) wpłacenie wpisowego,
 7. e) akceptowanie przez Rodziców/Prawnych Opiekunów niniejszego Statutu

i Regulaminu Przedszkola.

 1. Dobór do grupy następuje według kryterium wieku.
 2. W sytuacji większej ilości chętnych Dyrektor tworzy listę rezerwową dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu. W przypadku, gdy z listy głównej zrezygnuje jakieś dziecko na jego miejsce przychodzi pierwsze w kolejności dziecko z listy rezerwowej.
 3. Rodzic/Opiekun Prawny otrzyma informację zwrotną w formie pisemnej o wpisaniu jego dziecka na listę przyszłych Przedszkolaków.
 4. Dziecko może być skreślone z listy uczestników Przedszkola przez Organ Prowadzący

w sytuacji kiedy:

 1. a) Rodzice/Opiekunowie Prawni przedłożą pisemną rezygnację,
 2. b) po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej nie zgłoszonej nieobecności

dziecka,

 1. c) z powodu niepłacenia czesnego za okres jednego miesiąca lub nieterminowego

wnoszenia opłat przez rodziców pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania

Rodziców/Prawnych Opiekunów do uregulowania należności w wyznaczonym

terminie,

 1. d) zachowanie dziecka lub Rodzica/Prawnego Opiekuna wykracza poza ogólne normy

funkcjonowania w grupie społecznej,

 1. e) zachowanie dziecka lub Rodzica/Prawnego Opiekuna uniemożliwia wykonywanie

statutowych zadań Przedszkola dotyczących w szczególności bezpieczeństwa

wychowanków i ich opiekunów,

 1. f) Rodzice/Prawni Opiekunowie zataili istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 2. Umowa pomiędzy Rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, a Spółką zawierana jest na okres oznaczony pisemnie w Umowie o sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 3. W miarę możliwości Przedszkole może przyjąć na podstawie okresowej umowy dziecko spoza Przedszkola na okres jednego miesiąca w czasie wakacji.

 • 7

PROGRAM EDUKACYJNY

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia

opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

 1. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe:

      religia,

logopedia,

 • język angielski,
 • taneczno-rytmiczne,
 • teatralne,
 • język niemiecki,
 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosi:

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. (dla dzieci 3-letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci),

2) zajęcia taneczno-rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 15 min. (dla dzieci 3-letnich), 30 min. (dla pozostałych dzieci),

3) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–3 osobowych zespołach.

4) zajęcia teatralne 1 raz w tygodniu, 30 min dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

 • 8
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) następujące pory posiłków:

śniadanie: 8:30

obiad I: 11:00

obiad II: 13:00

podwieczorek: 15:00

 1. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 • 9
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.
 3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji

nauki religii regulują odrębne przepisy.

 1. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru

rodziców,

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,

3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3-letnich, a 30 min. dla pozostałych

dzieci.

 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia rewalidacji indywidualnej,

2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i

konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

 1. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III

Kompetencje Przedszkola

 • 10

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty jak również w podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN oraz realizuje zadania wykraczające ponad podstawę programową wspomagając indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami z uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
 3. a) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,
 4. b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
 5. c) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i

poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i

zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i

bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o

zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka

zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 • 11

FUNKCJA WYCHOWAWCZA

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie oraz ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym jak również przyrodniczym.
 2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 3. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w miesięcznych

planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.

 

 

 

 • 12

FUNKCJA OPIEKUŃCZA

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby działań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, poprzez:
 2. a) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu

oraz w trakcie zajęć programowych poza terenem Przedszkola,

 1. b) dostarczanie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem

fizycznym, jak i psychicznym,

 1. c) przestrzeganie obowiązujących standardów bhp i p.poż. oraz Sanepid,
 2. współpracuje ze specjalistami (logopeda, pedagog, lekarz pediatra) zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc rodzicom.

ROZDZIAŁ IV

Organy Przedszkola i ich zadania

 • 13

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organami Przedszkola są:

 1. a) Organ Prowadzący, który jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola

 1. ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna

Do zadań organu prowadzącego należy:

 1. a) kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola,
 2. b) reprezentowanie placówki na zewnątrz,
 3. c) dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi Przedszkola.

 1. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 • Dyrektor podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach samodzielnie oraz zgodnie z przepisami prawa.
 • W przypadku nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony przez niego pisemnie. Osoba Prowadząca może utworzyć stanowisko wicedyrektora.
 • Dyrektor reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.
 1. Do obowiązków Dyrektora należy:
  1. W zakresie spraw organizacyjnych:
   1. przygotowywanie projektu planów Przedszkola,
   2. opracowywanie arkusza organizacji Przedszkola,
   3. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
   4. decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
   5. decydowanie o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola zgodnie z Kodeksem Pracy.
   6. określanie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Przedszkola, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
   7. ustalanie regulaminów pracy,
   8. ustalanie planu urlopów pracowników.
  2. W zakresie spraw finansowych:
   1. opracowywanie planu finansowego Przedszkola,
   2. zarządzanie mieniem Przedszkola
   3. sporządzanie dokumentacji związanej z otrzymywaniem dotacji z budżetu miasta Mińsk Mazowiecki.
  3. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
   1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną Przedszkola,
   2. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków Przedszkola,
   3. organizowanie przegląd techniczny obiektów przedszkolnych oraz prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych,
   4. organizowanie okresowych inwentaryzacji sprzętu przedszkolnego.
  4. W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:
   1. egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i pracowników ustalonego w Przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,
   2. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, ochrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

Nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 • 14

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka tj.:
 2. a) poszanowania jego godności osobistej i akceptacji jego osoby,
 3. b) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości,
 4. c) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego,
 5. d) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 6. e) zgłębiania wiedzy o otaczającym je świecie oraz rozwijania własnych zainteresowań

i zdolności,

 1. f) pomocy w wyrównywaniu równego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,
 2. g) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płe

,

wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb,

 1. h) opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, psychicznej

czy zaniedbania,

 1. i) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 2. j) swobody wyrażania myśli i przekonań,
 3. k) przygotowania do podjęcia nauki w szkole.
 4. Do obowiązków dziecka należy:
 5. a) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania,
 6. b) podporządkowywanie się obowiązującym w grupie normom i zasadom współżycia

społecznego,

 1. c) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

nie oddalanie się od grupy,

 1. d) okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,
 2. e) kulturalne zwracanie się do innych, usuwanie form grzecznościowych, szanowanie

poglądów i przekonań innych osób oraz efektów ich pracy,

 1. f) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania z zabawek jako wspólnej

własności,

 1. g) troska i dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola przeznaczonych

do zabawy i nauki,

 1. h) przestrzegania zasad higieny osobistej,
 2. i) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji czy problemów.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice/Prawni opiekunowie

 • 15

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice/Prawni Opiekunowie powinni zapoznać się ze Statutem, ofertą edukacyjną,

programem wychowawczym i regulaminem Przedszkola.

 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców/Prawnych Opiekunów dziecka należy:
 2. a) przestrzeganie zapisów zawartych w Umowie cywilno – prawnej o sprawowanie

opieki nad dzieckiem oraz postanowień niniejszego Statutu,

 1. b) respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej,
 2. c) przyprowadzanie dziecka bezpośrednio do wychowawcy lub opiekuna

lub przez upoważnioną przez nich osobę,

 1. d) zadbanie o to by upoważniona przez nich osoba do odbioru dziecka była pełnoletnia

oraz trzeźwa (upoważnienie wystawia Rodzic/Prawny Opiekun, osoba upoważniona

podczas odbioru dziecka wylegitymuje się dowodem osobistym),

 1. e) respektowanie czasu pracy Przedszkola podczas odbierania dzieci,
 2. f) natychmiastowy odbiór dziecka, w przypadku zgłoszenia przez Przedszkole jego

choroby,

 1. g) terminowe uiszczanie wszelkich odpłatności związanych z pobytem dziecka

w Przedszkolu,

 1. h) informowanie o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu,
 2. i) niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 3. j) przyprowadzanie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola,
 4. k) zapoznawanie się z bieżącymi informacje na tablicy ogłoszeń dla Rodziców,
 5. l) przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej oraz udzielanie

pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka, mającym wpływ na bezpieczeństwo

i prawidłowe funkcjonowanie jego i pozostałych dzieci,

 1. m) troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.
 2. n) W Przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie go) ani podawać żadnych leków. Wyjątek stanowią leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora Przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku (potwierdzone przez lekarza). Po otrzymaniu zgody leki mogą być podane dziecku.
 3. Rodzice/Opiekunowie Prawni mają prawo do:
 4. a) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego w danej grupie,
 5. b) znajomości zadań wynikających z planu rocznego Przedszkola,
 6. c) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów edukacyjnych,

sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,

 1. d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu

przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,

 1. e) spotkań, konsultacji i rozmów indywidualnych z dyrektorem Przedszkola lub

nauczycielem dziecka w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo –

dydaktyczne,

 1. f) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
 2. g) wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć

dodatkowych,

 1. h) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole, oraz zebraniach

z Rodzicami/prawnymi opiekunami,

 1. i) wyrażania i przekazywania dyrekcji, nauczycielowi informacji i wniosków

dotyczących pracy Przedszkola,

 1. j) występować w imieniu dziecka jako jego ustawowi przedstawiciele prawni w obronie

jego praw w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

 1. h) Rodzice/opiekunowie prawni w razie sporów pomiędzy uczniami są zobligowani do poinformowania o zdarzeniu zaistniałym, na terenie placówki lub w bezpośrednim jej pobliżu, organ prowadzący lub osoby go zastępujące. Rodzice/ opiekunowie prawni nie rozwiązują spornych sytuacji we własnym zakresie.
 • 16

WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

1.Rodzice mają prawo do:

 1. a) zapoznania się ze Statutem placówki, z programem oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej grupie;
 2. b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 3. c) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 4. d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
 5. e) udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych i zajęciach adaptacyjnych.
 6. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami to:
 7. a) zebrania grupowe,
 8. b) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami,
 9. c) informacje dla Rodziców na tablicy ogłoszeń,
 10. d) zajęcia otwarte.

 • 17
 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacji pracy Przedszkola i prowadzonego nadzoru pedagogicznego organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływanie wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

ROZDZIAŁVI

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz inni pracownicy w tym w szczególności specjaliści, terapeuci, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, pracownicy administracji i obsługi.

 • 18

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

 1. W przedszkolu może być zatrudniony dyrektor do spraw pedagogicznych, do którego zadań należy w szczególności pełnienie nadzoru pedagogicznego oraz wykonywanie wszelkich zadań powierzonych przez Dyrektora Przedszkola.
 2. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym 3. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą

zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje

kontakt z ich Rodzicami/Opiekunami Prawnymi w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. b) ujednolicenia procesu wychowania i form pomocy w działaniach wychowawczych

wobec dzieci,

 1. c) włączenia ich w działalność
 2. Do zakresu obowiązków Nauczycieli należy:
 3. a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 1. b) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 1. c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 1. d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 2. e) współpraca ze specjalistami świadczącymi fachową pomoc,
 3. f) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w równych formach

doskonalenia zawodowego,

 1. g) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska

o estetykę pomieszczeń i powierzone mu mienie,

 1. h) udzielanie Rodzicom/Opiekunom Prawnym informacji dotyczących dziecka, jego

zachowania i rozwoju,

 1. i) realizacja zleceń Dyrektora, Organu Prowadzącego i osób kontrolujących,
 2. j) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,

kulturalnym lub rekreacyjna – sportowym,

 1. k) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających

z bieszącej działalności placówki,

 1. l) Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo

powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym

w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez

Przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia

obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 2. a) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrekcji,
 3. b) decydowania o podręcznikach, środkach i metodach dydaktycznych,
 4. c) reprezentowania placówki w ś
 5. Praca Nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 19
 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych

stron dzieci,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

rozpoznawanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza

przedszkolnym,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,

predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu

ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w

zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze

terapeutycznym,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.

 • 20

PRAWA I OBOWIAZKI PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH

 1. W Przedszkolu oprócz Nauczycieli zatrudnieni są pracownicy pomocniczy:

administracji i obsługi.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Organ Prowadzący

w załączniku do umowy o pracę „Zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności”.

 1. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę Przedszkola. Mają

oni obowiązek wypełniać swoje zadania w sposób ukazujący dzieciom prawidłowe

i przyjazne funkcjonowanie placówki. Obowiązki pracowników administracyjno –

obsługowych:

 1. a) podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako

instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

 1. b) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych,

dyscypliny pracy, BHP i p.poż.,

 1. c) informowanie pracodawcy o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach,
 2. d) dbanie o pozytywny wizerunek Przedszkola,
 3. e) wypełnianie poleceń Organu Prowadzącego,
 4. f) respektowanie postanowień niniejszego Statutu.
 5. Prawa personelu pomocniczego:
 6. a) proponowanie Organowi Prowadzącemu sprzyjających zmian w organizacji ich pracy.

 • 21

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW

 1. Wynagrodzenie Nauczycieli oraz personelu pomocniczego ustalone jest na podstawie

kontraktów indywidualnych.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 • 22

OBOWIĄZYWANIE STATUTU

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej,

Dzieci, Nauczycieli, Rodziców/Prawnych Opiekunów, pracowników obsługi i administracji.

 1. Rodzice oraz wszyscy pracownicy Przedszkola własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego Statutu.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkolną.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 5. a) umieszczenie statutu na stronie internetowej Przedszkola,
 6. b) udostępnianie na życzenie Statutu przez Dyrektora Przedszkola.
 7. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 8. Statut może być zmieniony przez Organ Prowadzący Przedszkole. Wszelkie zmiany Statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości Rodzicom/Prawnym Opiekunom i wszystkim pracownikom Przedszkola nie później niż 3 dni przed wejściem w życie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.

8.Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.